Login

Privacybeleid van Budd

Budd host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op
bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de
beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.
Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van
elke browser.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
Nationalestraat 155
2000 Antwerpen, België

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten als betrokkene
wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen via:

☎ +32 3 247 07 43
✉ informatieveiligheid@itg.be
Eigenaar contact-e-mailadres: hello@budd.be

Verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Budd zelf of door middel van derden verzamelt, vallen:

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord.

Automatische gegevensverzameling: Wij houden bepaalde informatie over u bij wanneer u Budd bezoekt en ermee interageert. Deze informatie zijn; cookie-identificaties, besturingssysteem of apparaat, frequentie en duur van uw activiteiten, welke pagina’s u bezoekt binnen Budd, informatie over hoe u Budd gebruikt input drugcombinatie tool, aantal aangemaakte events, tijdstip check-in en check-out, ingevulde gemoedstoestanden).

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Budd.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Budd gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Budd haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Budd specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Budd of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Budd dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Budd en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan
verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn
rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze
activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker,
Spambescherming, Tagbeheer, Weergave van content van externe platforms, Analyses en Registratie en
verificatie.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de
Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens”
raadplegen.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Budd (beheer, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd. Wanneer gegevens worden doorgegeven aan verwerkers van de verwerkingsverantwoordelijke worden contractueel strenge beveiligingsmaatregelen en regels rond vertrouwelijkheid ingesteld.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Het verstrekken van bepaalde Gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Diensten.

Door het accepteren van het privacybeleid en cookiebeleid geeft de gebruiker zijn/haar toestemming tot de verwerking van de Gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

 

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

 

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

 

Google Analytics

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

 

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”).

Budd kan sommige geanonimiseerde gebruiksgegevens verzamelen die essentieel zijn voor ons om onze diensten te leveren, om uw behoeften te begrijpen, effectiviteit te meten en om onze diensten te verbeteren. Zoals het opstarten van Budd, tikken, klikken, scroll-informatie, schermbezoeken, duur van de sessie of andere informatie over de manier waarop gebruikers met Budd omgaan.

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en geaggregeerd en dus niet gekoppeld aan een bepaalde gebruiker. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert namelijk uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van Budd te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkingslocatie: Ierland

Bewaartijd

Voor gegevens met betrekking tot uw account: deze gegevens zullen permanent en onherroepelijk worden geanonimiseerd in het geval dat uw account: (i) inactief is voor een periode van twee (2) jaar; en (2) u uw Budd-account heeft verwijderd. Bovendien zullen wij uw accountgegevens permanent en onherroepelijk anonimiseren binnen dertig (30) dagen na uw schriftelijk verzoek daartoe via een e-mail aan hello@budd.be. Mogelijk worden gegevens volledig geanonimiseerd om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Aan de hand van deze Gegevens is het onmogelijk om de gebruiker nog te identificeren.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

 

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan
verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn
rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze
activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker,
Spambescherming, Tagbeheer, Weergave van content van externe platforms, Analyses en Registratie en
verificatie.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de
Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens”
raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Contact met de Gebruiker
 • Registratie en verificatie
 • Spambescherming
 • Tagbeheer
 • Weergave van content van externe platforms

 

Persoonsgegevens kunnen na volledige anonimisering verder gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek spitst zich toe op hetzelfde domein en doelen als waarvoor de Budd applicatie ontwikkeld is.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken.
  Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens.
  Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen.
  Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken.
  Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken.
  Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen.
  Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.U hebt het recht om ons te verzoeken alle persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld en die wij hebben bewaard, te wissen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij uw persoonlijke informatie permanent en onherroepelijk anonimiseren, tenzij een uitzondering van toepassing is.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen.
  Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Toepasselijkheid van uitgebreidere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens.

Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van die Gebruikers in de EU kan controleren.

Cookiebeleid

Budd gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Budd of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Budd op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Budd en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Budd registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt
Budd ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Budd en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk
identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Budd (of externe diensten die worden ingezet in Budd
), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Budd
worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte
methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen
bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout,
enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de
verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt
doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de
volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat
en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Budd die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker
Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip
van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Budd. De
Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Budd, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Budd (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Budd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien
beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle
huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden
opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens,
ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door
toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder
artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Budd, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 1 mei 2022

Wij gebruiken cookies om u een aangepaste, responsieve en gepersonaliseerde ervaring te bieden. Als u doorgaat met het gebruik van onze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de Cookie Verklaring.